ගුරු මණ්ඩල තොරතුරු

උගන්වන විෂයයන්
එමි කේ මුනිපාල මයා(විදුහල්පති) පරිපාලනය හා අධීක්ෂණය
එල්.ජී. හේමලතා මිය(නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනිය) ඉතිහාසය
ජී.ආර්. කාන්ති මිය සිංහල
එච්.එල්.පී. අබේගුණසේකර මිය ඉංග්‍රීසි
එම්.ආර්.ඒ. විමලාවතී මිය ජීවන නිපුනතා
දෙමළ
පුරවැසි අධ්‍යාපනය
ශිෂ්‍ය උපදේශනය
ආර්.පී. ගාල්ලෙ ආරච්චි මයා කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය
ගුරු පුස්තකාලාධිපති
එම්.එච්. සමරනායක මිය විද්‍යාව
ඒ.එස්.වයි. රම්‍යකාන්ති මිය ගණිතය
බී. ප්‍රියන්ති ස්වර්ණමාලා මිය බුද්ධාගම
ඩී.එච්. ඩෝරා මිය ප්‍රාථමික
පී.ජී. කළ්‍යාණි මිය ප්‍රාථමික
සී. රණසිංහ මිය ප්‍රාථමික
ජේ.ඒ.සී. ජීවනී ප්‍රියංකා මිය ප්‍රාථමික
එමි එස් සුසන්තා මුණසිංහ මිය ප්‍රාථමික
එස් එල් නදීකා නිශාරි මිය මානව ශාස්ත්‍ර
එන් ජී ශ්‍යාමා කළ්‍යාණි මිය මිය ගරැ සහායක
ජී ජී ඒ ගයානි ගැටමාන්න මිය ස්වෙිචිජා -නැටුමි

2014 වර්ෂයේ සේවය කරන ලද ආචාර්ය මණ්ඩලය

Photo0155