පාසල විවෘත කරන ලද දිිනය 1952-09-08
Copy-(2)-of-SDC12637
පාසල් වත්ත සහ ඉඩම පරිත්‍යාග කළ ගණසේකර වෙද රාළහාමි
Photo0283
පාස‍ල ඉදිරිපස සිට ගන්නා ලද ඉතා පැරණි ඡායාරෑපයක්
Ancient-Photo-of-the-school

පාසලේ ඉතිහාසය
වෙිපතඉර විසූ සද්ගණවත් ගණසේකර වෙද රාළහාමි විසින් මෙම පාසල් ගොඩනැගිල්ල සිය වියදමෙන් ඉදි කරවා අක්කර 02 කින් යුත් පාසල් වත්තත් සමග රජයට පරිත්‍යාග කරන ලදී වර්ෂ 1952 සැප්තැමිබර් මස 08 වන දින එවක ලංකාවෙි අගමැති ගරැ ඩඩිලි සේනානායක මහතා විසින් මෙම පාසල විවෘත කරන ලදී මංගල අකරැ කියවීම එවක අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එමි ඩී බණ්ඩා මහතා විසින් සිදු කරන ලදී පළමුවන මුල් ගරැවරයා ඩී ඒ විකමආරචිචි මහතාය
පාසල ආරමිභ වී නොබෝ කලකින්ම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යව ඉති සීඝයෙන් වර්ධනය වූ අතර පාසල පදේශයේ ඉතාමත් ජනපිය පාසලක් බවට පත් වී ඇත මෙහි සේවය කරන ලද විදුහල්පතිවරැ අතරින් ඊ රණසිංහ මහතා මෙම විද්‍යාලය සෑම අංශයකින්ම ඉතා උසස් මටිටමකට පත්කර ඇත පාසල් බිමෙහි නොයෙක් වගාවන් අරමිභ කොට ඉතාමත් රමණීය උද්‍යායක් බවට පත් කර ඇති අතර ඉතා පියකරැ කීඩා පිටියක්ද සකස්කර ඇත
1967 මාර්ත 31 වන දින පාසලේ ආදි කතෘ ගණසේකර වෙද රාළහාමි සිහිවීම පිණිස මෙම විද්‍යාලයට වෙිපතඉර ගණසේකර විද්‍යාලය යන නම තබන ලදී 1973 වසරේදී මෙම විද්‍යාලය මහා විද්‍යාලයක් බවට පත්වී ඇත්තේ උසස් පෙළ පන්ති ආරමිභ කිරීමත් සමගය 1977 වසරේදී උසස් පෙළ විභාගයට සිසුන් 12 දෙනෙක් ඉදිරිපත් වී ඉන් 9 දෙනෙක් විශ්ව විද්‍යාලයට තේරී ඇත
මෙම විදුහලේ කාලයක් සේවය කළ ඉතා කීර්තිමත් ලේඛකයෙක් වන දෙනගම සිරිවර්ධන ශරීන් විසින් ස්වර්ණ පදීපව කීර්ති පභාවිත යන පාසල් ගීය රචනා කර ඇත එම ගීයට තනුව නිර්මාණය කර ඇත්තේ එමි ඒ කළරත්න ගරැතමා විසිනි ආචාර්ය ඩෙිවිඩි ගමගේ මහතා විසින් පාසල් නිළ ලංඡනය සකස් කර ඇත
පාසල විවිධ අවධීන් පසු කරමින් පැමිණ 2000 වර්ෂය වන විට ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාෙවිී සීඝ අඩුවීමක් සිදුවීඇත්තේ සමාජයේ එවක සිදුවූ නාගරීකරණය හේතකොට ගෙනය පෙසේ වෙතත් 2011 වර්ෂයේ දී 5 ශේණයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ඉදිරිපත් වූ සිසුන් විසින් 40% ක සමත් පතිශතයක් ලබා ගෙන වාර්තා ගත ජයගහණයක් ලබා ගෙන ඇත පාසලේ ඉදිරි ගමන නැවතත් සුභදායක තත්වයට පත්විය
2012 වර්ෂයේදි මෙම පාසල් ඉතිහාසයේ ඉතාමත් අද්විතීය ජයගහණය ලබා ගන්නා ලදී අ පො ස සා පෙළ විභාගයට ඉදිරිපත් වූ සිසුන් විසින් මුලටියන අධ්‍යාපන කළාපයේ් විශිෂ්ඨතම පතිඵලය පාසලට ගෙනඒමෙි නිසා ගරැ භවතන් 4 දෙනෙක් මැලේසියාවට විදේශ චාරිකා
දිනා ගන්නා ලදී
2014 වර්ෂයේදී වෙනත් කවරදාකවත් නොලැබුනු අන්දමෙි මූළ්‍ය අනුගහයක් නෙදර්ලන්තයේ Fair Trade International Jumbo super Market සහ ශී ලංකාවෙි Ma’s සහ Safe net යන ආයතනවලින් ලබා ගැනීමට වාසනාව පෑදුනි මෙම ආධාර වලින් පාසලේ මෙතක් පැවැති සියලු අඩුපාඩු සකස් කරගත් අතර සෑම අංශයකින්ම සංවර්ධනය වන ලදී දැනට ඉතාමත් පියජනක මනස්කාන්ත පාසලක් ලෙස වෙිපතඉර ගණසේකර මහා විද්‍යාලය දර්ශනය වෙි
2014 දෙසැමිබර් මස 04 වන දින මෙම පාසලේ නිල වෙබි අඩවිය මෙම පාසලට අධාර ලබාදෙන ශී ලංකාවෙි Ma’s Food Processing සමාගමෙි කියාකාරී අධ්‍යෂකවරයෙක් වන ශිරාන් ද අල්විස් මහතාගේ සුරතින් විවෘත විය
රජයේ නව අධ්‍යාපන කමවෙිදයට අනුව 2017 වර්ෂයේ සිට මෙම පාසල හක්මණ මෙතෝදිස්ත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට අනුබද්ධ පෝෂිත (පාථමික) පාසලක් බවට පත් වීමට නියමිතය