අපේ දැක්ම

සැවොම සතුටින් සිටිනා ගුණ නැණ වඩනා පිවිතුරු පාසලක්.

අපගේ මෙහෙවර

දැනුම, ආකල්ප, කුසලතාවලින් පොහොසත් සමබර පෞර්ෂත්වයකින් හෙබි මිනිසත් කමින් පිරිපුන් යහපත් පුරවැසියකු මෙම පාසල තුළින් බිහි කිරීම අපගේ මෙහෙවරයි.

 

පාසල්ගීතය

ස්වර්ණ ප්‍රදීපව කීර්ති ප්‍රභාවිත වේපතඉර විදුහල් මාතා
ඥාණ පිපාසිත ලෝ තලයේ නිල් දිය දහරක් වී සැරදේවා
නිල් දිය දහරක් වී සැරදේවා
උදාර සිත් අපරාජිත චින්තා
උදානයෙන් නිදහස් සිරි ලංකා //

සදා රකින්නට නොමැතිව සංකා
සදා ලන්න හැඟුමෙන් තොර වංකා

ස්වර්ණ ප්‍රදීපව කීර්ති ප්‍රභාවිත………………..

අභීත රණකාමී හෙළ විරුවන්
පඬුවන් කිවියන් හා විදුදැරියන් //
දෑහිතකාමි ගොවි කමිකරුවන්
බිහිකොට පෙම්බර මව් ඔබෙ ඇකයෙන්

ස්වර්ණ ප්‍රදීපව කීර්ති ප්‍රභාවිත වේපතඉර විදුහල් මාතා
ඥාණ පිපාසිත ලෝ තලයේ නිල් දිය දහරක් වී සැරදේවා
නිල් දිය දහරක් වී සැරදේවා

පාසල් ලාංඡනය

SDC10017 - Copy_burned copymodified - Copy

පාසල් කොඩිය

SDC10029 - modifiedCopy copyminimized~1